Privacy Statement

Wij zijn Stichting Groene Erkenningen, gevestigd aan de Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede. Wij zijn schemabeheerder en beheren een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs, licentie of certificaat. Wij bestaan uit een aantal aandachtsgebieden, verdeeld over twee entiteiten met een private en wettelijke werking.

Dit statement is van toepassing op alle diensten van Stichting Groene Erkenningen aan een gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Dit privacy statement is ook van toepassing op persoonsgegevens van mensen die actief zijn binnen de stichting. Hebt u vragen over de diensten van Groene Erkenningen? Neem dan contact met ons op via info@sgerkenningen.nl.

In dit Privacy Statement gelden de volgende definities:

“(Stichting) Groene Erkenningen” (en “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Stichting Groene Erkenningen en daarnaast ook naar de aandachtsgebieden: AOC Keurmerk, Bureau Erkenningen, Groenkeur, Kleurkeur, Nederlands Kettingzaagcertificaat (NKC) en Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV).

1. Privacy Statement

Stichting Groene Erkenningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Groene Erkenningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Stichting Groene Erkenningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Stichting Groene Erkenningen, Postbus 245, 6717 BE Ede, info@sgerkenningen.nl.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Groene Erkenningen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan Stichting Groene Erkenningen;
 • Om te worden opgenomen in de registers van Stichting Groene Erkenningen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Om declaraties te kunnen verwerken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam/voornamen/voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • nationaliteit;
 • IBAN bankrekeningnummer.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Stichting Groene Erkenningen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Het aanmaken en produceren van passen en certificaten voor vakbekwaamheidsbewijzen of licenties;
 • Het kunnen aanmelden, doen en registeren van behaalde examen en toetsresultaten danwel behaalde punten voor permanente educatie;
 • Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnenuw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wettelijke verplichting

Stichting Groene Erkenningen kan wettelijk verplicht zijn om medewerking te verlenen aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties, zoals een toezichthouder (bijvoorbeeld de Gemeente, de Belastingdienst, inspectiedienst of aan de politie) of in het kader van een wettelijke taak die wij namens de overheid uitvoeren. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken hier alleen aan mee als we hebben vastgesteld dat dit verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Groene Erkenningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens van onze certificaathouders bewaren wij tot 5 jaar na het verlopen van een certificaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien er sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, dan wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Gebruik social media

Stichting Groene Erkenningen maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram, Facebook, X/Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Stichting Groene Erkenningen u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Groene Erkenningen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • In de online registers worden minimale gegevens getoond om een persoonlijke kwalificatie te kunnen controleren.
Rechten omtrent uw gegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid);
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Stichting Groene Erkenningen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Stichting Groene Erkenningen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Stichting Groene Erkenningen ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Stichting Groene Erkenningen staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Gegevens die wij vanuit een wettelijke taak vastleggen, kunnen pas 5 jaar na het verlopen van de betreffende kwalificatie worden verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

2. Website

Daar Stichting Groene Erkenningen bestaat uit diverse entiteiten is dit privacy statement van toepassing op de volgende (gelieerde) websites:

2.1         Stichting Groene Erkenningen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. Stichting Groene Erkenningen kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

2.2        De inhoud van de website kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en hoe wij met uw gegevens omgaan. Het gebruik van de website is op eigen risico en voor eigen rekening. Stichting Groene Erkenningen is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Stichting Groene Erkenningen.

2.3        Iedere aansprakelijkheid van Stichting Groene Erkenningen is beperkt tot het in totaal door Stichting Groene Erkenningen aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Stichting Groene Erkenningen niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

2.4        Stichting Groene Erkenningen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

2.5        Stichting Groene Erkenningen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

2.6        Stichting Groene Erkenningen is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

2.7        Als een deel van dit privacy statement nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van dit privacy statement of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal Stichting Groene Erkenningen dit privacy statement op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

3. Links naar en van andere websites

3.1         De website biedt links naar externe websites en aanbieders. Stichting Groene Erkenningen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Stichting Groene Erkenningen.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

4.1         Het auteursrecht van de website en alle informatie binnen deze website berusten bij Stichting Groene Erkenningen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Groene Erkenningen.

5. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

5.1        Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
5.2       Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Gelderland exclusief bevoegd.

6. Cookieverklaring

6.1         Dit is de cookieverklaring van de Stichting Groene Erkenningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75408619 en is gevestigd aan Bovenbuurtweg 27 te Ede. In dit document wordt uitgelegd hoe Stichting Groene Erkenningen omgaat met cookies en het gebruik daarvan.

6.2         Het gebruik van cookies
Stichting Groene Erkenningen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op je harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

6.3         Type cookies en doelstelling
Stichting Groene Erkenningen maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Stichting Groene Erkenningen mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Stichting Groene Erkenningen gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Stichting Groene Erkenningen worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Stichting Groene Erkenningen informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via «Email».

6.4         Gebruik social media
Stichting Groene Erkenningen maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, X/Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Stichting Groene Erkenningen u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

6.5         Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de dit privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6.6         Wijzigingen cookieverklaring
Stichting Groene Erkenningen kan te allen tijde de cookieverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

7. Disclaimer website

7.1         Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van de Stichting Groene Erkenningen. Stichting Groene Erkenningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75408619 en is gevestigd aan Bovenbuurtweg 27 te Ede.

7.2        Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Stichting Groene Erkenningen behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Stichting Groene Erkenningen aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Stichting Groene Erkenningen voor zover deze niet aan derden toebehoren.

8. Wijzigingen privacy statement

Stichting Groene Erkenningen kan te allen tijde de dit privacy statement aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Stichting Groene Erkenningen reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Stichting Groene Erkenningen u per e-mail daarvan op de hoogte.


Deze versie van het privacy statement is voor het laatst vastgesteld door het bestuur op 24 november 2023.